Kitaabooleen Oromoo lama ebbifaman.

Gammadaa Olaanaatiin 

gemedaolana@gmail.com

Kitaabooleen Immimaan Oshwiitizi fi Seenaa Gootata Oromoo fi kan jedhaman sambata duraa darbe galma Giddu gala Aadaa Oromoo Finfinneetti ebbifaman

.11885058_999119553472432_2281299697470914983_n11880519_999119606805760_5555158017132726050_n

Kitaaboolee lamaan kun kan Barreefamaan namoota walfakkatan lama Hinseenee Mekuriyaa fi Sheleme Kabbee dhaan barreefaaman lameen isaaniyyuu gaazeexesitootaafi barreesitoota Oromooti jechuudha.   Sirni eebbaa kitaabolee kunnenii irratti keessumoonni jallatootaafi dinqisifatootni Aartii fi ogbarruu Oromoo dhibboota hedduu ta’aan kan argamaan yoo ta’u sagantichiis Eebba Mangudootiin erga banamee booda sagantaan kitaaboota lameen ebbisuu itti fufeera.

Sirna kana irratti ogeesonni adda adda xinxala isaanii kennaniiru isaan keessas Kadhimamaa PHD fi Barsiisaa yuunivarsitii Finfinnee Obbo Qulqulluu Ijoo fi Barreessaafi Barsiisaa Yaazoo Kababaa fi  Kadhimamaa PHD Tafarii Nugusee yaada kennaniin ibsa bal’aa hirmaatoota irraa ka’aniif deebii kennaniiru. Aartiifi Ogbarruun Oromoo yeroo ammaa kana burqaa jiru deggersa cimaa ummata irraa argachaa jiraachuun isaa waan nama gammachiisu ta’aa dhufeera.

Hinseenee Mekuriyaa Eenyuu?

Hinseenee Mekuriyaa barreessaa fi gaazexessaa waggoota dheeraaf dhimma Oromoofi Afaan Oromoo irratti dalageedha. Waggoota 10 oliif ETV (EBC) Kutaa Afaan Oromoo hojjete yeroo sanaas qophii fayyaa irraatti idileedhaan hojjetaa tureera. Qophii baay’ee jaalatamu, Qophii “SAAYINSII” jedhamu DHANGAAdhaaf nama hojjechaa ture.

Barumsi isaa Digirii jalqabaa Yuniversiitii Finfinneerraa Muummee qorannoo Afaanii irraa diraamaa fi ogbarruudhaan digirii isaa lammafaa achuma Yunivarsiitii Finfinneerra Gaazexeessummaa fi Komiyunikeeshiniidhaan qapxii olaanaa 3.99 fiduudhaan ebbifameera. 

KITAABOTA inni hanga yoonaa maxxansiisee ummaataaf dhiyeesse  

 11885143_10201029556379043_2569525857742088430_n11885143_10201029556379043_2569525857742088430_n

Waliigalaan Kitaabota 22 barreesseera (Isa Har’aa Imimmaan Oshwitz Dabalatee)

 • Kitaaba jalqabaa – Gaalmee Jechootaa Afaan Amaaraa fi Afaan Oromoo
 • Dungoo – Galmee Jechootaa Afaan Oromoo, AA, AI
 • Elellee – Sadarkaa 4 qaba  Advanced, Standard, Medium fi Pocket
 • Bakkalcha – AI, AO
 • Genius – AI, AO
 • Gaachana Kormaa – Kitaaba Mammaaksaa fi Afoolota Oromoo biro
 • Sii Magan (Hiikaa) – Kitaaba Sydny Shilden “Nothings Lasts for Evere” jedhamu yeroo jalqabaaf gara Afaan Oromootii hiikame
 • Faandhoofticha Gadoo (Hiikaa) – Quest of Revenge – Abuela Al Salamuni – Egypt Writer
 • Gumbii Mammaaksaa – Mammaaksaa fi Afoolota Oromoo
 • Damma Daamuu (Hiikaa) – Kitaaba Psychology George Shin, Shami Suki fi Baltasar Grashiyaanii barreessan
 • Mala Qo’annoo Barnootaa – Kitaaba Barnootaa
 • Kitaaba Daa’immanii – Durdurii 2 – Jeedalicha, Harraagessicha
 • Haasaa Gadaa – AO, AA, AI – Basic Communications
 • Imimmaan Oshwiitz (Hiikaa) – Seenaa Dhugaa Nikolas Ziizil – Oshwitz

Obbo Hinseenen amaloota adda taasisaan hedduu yoo qabataan illee isaan kan hangafa beekumsatti fayyadamuu, amala hojii gaarii qabaachuu, kitaaboota ofiifi barreesitoota Oromoo biraan barreefamaan mana kitaabaa Elellee banuudhaa gurguru fi rakkoo ummataaf furmaata laachuu akkasumaas obsaa fi jabinaan kaayyoo ofii galmaan ga’uu isaanii waan irraa baratamuudha.

“Suuta deemuun isa fiiguun qixxeedha” Kitaaba Dama Daamuu keessaa fudhatame.

Shallamaa Kabbeewoo Eenyu?

Shallamaa Kabbee Gaazeexessaafi Barreessaa Oromoo hojiilee gurguddoo Afaan fi Seenaa Oromoof gumaachaan nama hojjechaa tureedha. Waggoota Salgaan darbaaniif Barsiisaa Afaan Oromoo fi Afaan ingiliizii sadarkaa koolleejjiitti magaala Ambooti barsiisaa ture. Ogeessa Komiyunikeeshiniis ta’ee kan hojjete yoo ta’uu yeroo ammaa kana gazexeessummaadhaan Fanaa Biroodkastiingi korporeeshiniitti kutaa Afaan Oromoo keessatti gulaalaa qophiilee Afaan Oromooti. Shallameen barnoota isaa digirii tokkoffaa Yunivarsiitii Finfinneerraa Afaan Ingilizii fi Ogbarruudhaan akkasumaas digirii isaa lammaffaa Ogbarruu Afaan ingiliziitii hojjeteera.

Kitaabni isaa inni duraa

1ffaaSeenaa Gootota Oromoo fi Kaan jedhuudha

11811403_991672874217100_2403627468644159935_n

Tokko jedhanii lama jedhu – Fuuldutatti waan guddaa irraa eegna jalqabumaan gumaacha guddaadhaan jalqabera Oromoon hunduu ammo kitaaboota kana bitatee dubbisuun barreesitoota keenya cinaa haa dhabbatuun dhamsa kooti.

Horaa Bulaa, Deebanaa

Gadaan Qufaaf Gabbina

Gammadaa Olaanaa

Finfinneerraa

2015

Comments

comments

Read More

Maaloo,gatiin geejjibaa kitaabilee nu ajajjaniif akka isinii hir'atuuf kitaabilee 4 fi isaa ol bitaa ! Dismiss

%d bloggers like this: