Meettoo: Kitaaba seenaawwan gootota keenyaa bebbeekamoo qabudha.

Obbo Fayyisaa Fiixaa Urgaa’aa Jedhama! Barsiisaa cimaa, qorataa aadaafi dhalataa Warra Meettaati!. Kitaaba mata dureensaa ”MEETTOO’ jedhuun seenaawwan gootota keenyaa bebbeekamoo saba isaaniif waan ajaa’ibsiisoo dalaganii darbaniifi Hidda Latinsa Meettaafi seenaa gootawwan Oromoo biroo kan waggaa 8 guutuu qorataa ture guyyaa har’aa kana uummatasaa walakkaatti gadi dhangalaasee jira.

MEETTOO
Yaadannoo kitaabichaas:Qabsaa’ota mirga saba keenyaa sarbameefi dhiitame deebisuuf lubbuun isaanii dabarteefi gaammoojjii biyya keessaafi alaa qaxxaamuruun kan du’anii fi kan du’aa jiran, akkasumas, qabsoo saba keenyaaf jecha osoo gaa’ela isaanii hin raawwatiin du’anii fi maatii rakkoon addaan baase ijoollee dhalchee guddifachuu dadhabee fi gargar faca’an godaannisa dhimma saba ofii qabu hundaaf yaadannoon haa ta’u. jechuun dhaamsa jabduu dabarfatee jira!. Kitaabichis kooppii 5000 oltu guyyaa har’aa kana gadi lakkifamee Oromoon walsaamee bitataa jira. Ammas dhaloonni haaraan seenaa gootowwan keenyaa kaleessa sabasaaniif kufanii itti fufinsaan qorachuurratti argama!. Dhaloonni amma ka’e kan sabaaf seenaa boonsaa raawwate faarsuuf, kan dhaloota cabse ammoo dhaabiitti qaanessuufi qalamasaan seenaa Oromoo keessatti cabsuuf yeroo kamiyyuu caalaa hojjechuuti jira!. Kana beekaati warreen amma Oromoof hojjenna jettan, seenaa dhaloota boonsuufi guddisu,,..kan ijaarsa Oromummaafi guddina biyyaatiif ta’u dalagaati dhaloota haaraa kanarraa badhaasa haamilee argadhaa …ta’uu baannaanis kobbeen keenya waa’ee keessaniif yeroo mara qaradha!!!…Torban kana booda seenaa Gootota Oromoo biroon hanga wal arginutti dubbisa gaarii!!! Barreessaa kana teessoo armaan gadii kanaan jajjabeeffadhaa!! ”AFAAN SABA GUDDAA GUDDAADHA!!!” FAYYISAA FIIXAA URGAA’AA     MEETTOO

Comments

comments

  • Posted by borofa
  • on June 9, 2015
  • Comments are off
  • Blog ,
Read More

Maaloo,gatiin geejjibaa kitaabilee nu ajajjaniif akka isinii hir'atuuf kitaabilee 4 fi isaa ol bitaa ! Dismiss

%d bloggers like this: