uutuu qorataa ture guyyaa har'aa kana uummatasaa walakkaatti gadi dhangalaasee jira." /> uutuu qorataa ture guyyaa har'aa kana uummatasaa walakkaatti gadi dhangalaasee jira."> uutuu qorataa ture guyyaa har'aa kana uummatasaa walakkaatti gadi dhangalaasee jira.">

Maaloo,gatiin geejjibaa kitaabilee nu ajajjaniif akka isinii hir'atuuf kitaabilee 4 fi isaa ol bitaa ! Dismiss